Lesmateriaal Goed voor elkaar! groep 4, 5 en 6 | Week tegen pesten 2023 (2023)

Doel van de les: Kinderen leren over het belang van positieve relaties, empathie en samenwerking en krijgen handvatten om dit toe te passen in hun dagelijks leven.

Doelgroep: Kinderen van groep 5 en 6 van de basisschool

Lesopzet:

Inleiding (10 minuten):

geschiedenis lezenTitel: "De magische samenwerking"

Lang geleden woonden er in een klein stadje genaamd Friendship Town vijf beste vrienden genaamd Emma, ​​​​Liam, Sofia, Noah en Julia. Ze waren altijd samen en vormden een onafscheidelijke groep.

Op een dag ontdekten ze een geheim pad dat naar een mysterieus bos leidde. Ze waren nieuwsgierig en besloten het pad te volgen. Terwijl ze door het bos liepen, ontmoetten ze een wijze oude tovenaar genaamd Ollivio.

Ollivio was blij om de kinderen te zien en vertelde ze over een speciale uitdaging die ze konden aangaan. Hij legde uit dat ze moesten samenwerken en hun krachten moesten bundelen om een ​​betoverd amulet te vinden dat positieve energie over de hele wereld zou verspreiden.

Emma, ​​​​​​​​Liam, Sofia, Noah en Julia waren enthousiast en gingen de uitdaging aan. Ze wisten dat ze positieve relaties, empathie en samenwerking nodig hadden om succesvol te zijn.

Tijdens hun reis kwamen ze verschillende obstakels tegen. Op een brug zagen ze een gevangen vogel. Liam, die erg van dieren hield, besloot de vogel te helpen. Hij bouwde een kleine brug van takken zodat de vogel veilig kon oversteken.

Even verderop vonden ze een grot waarin een verdrietige beer gevangen zat. Sofia, die bekend staat om haar empathie, sprak kalm tegen de beer en gaf hem wat te eten. De beer kalmeerde en de kinderen konden hem veilig passeren.

Toen ze dichter bij het amulet kwamen, moesten ze een enorme rots beklimmen. Julia, die heel sterk was, gaf iedereen een zetje en hielp ze overeind. Ze werkten als een team en kwamen uiteindelijk als beste uit de bus.

Ze vonden uiteindelijk het betoverde amulet dat positieve energie uitstraalde. De kinderen gaven het amulet terug aan Ollivio. Hij was erg trots op hen en bedankte hen voor hun moed, positieve relaties, empathie en samenwerking.

Toen de kinderen terugkeerden naar de Stad van Vriendschap, brachten ze het amulet mee en verspreidden ze positieve energie in hun gemeenschap. Ze beseften dat hun sterke banden, empathie voor anderen en hun vermogen om samen te werken hen sterker maakten dan ze ooit hadden gedacht.

Vanaf die dag onderhielden Emma, ​​​​Liam, Sofia, Noah en Julia altijd positieve relaties, toonden ze empathie voor anderen en werkten ze samen om de wereld om hen heen een betere plek te maken.

Het verhaal van "The Magic Collaboration" herinnert ons aan het belang van het bevorderen van positieve relaties, het tonen van empathie en samenwerken. Het laat zien dat wanneer we samenkomen, we geweldige dingen kunnen bereiken en positieve veranderingen in onze samenleving kunnen creëren.

Start de les dan met een kort gesprek.

waar je vraagt: "Wat betekent het om goed voor elkaar te zijn?" Bespreek enkele ideeën en schrijf ze op het bord. Het doel van deze activiteit is om een ​​gesprek op gang te brengen over het belang van goed voor elkaar zijn en positieve relaties hebben. Kinderen laten nadenken over wat het betekent om goed voor elkaar te zijn, kan hen helpen hun begrip van empathie en samenwerking te verdiepen. Schrijf tijdens de bespreking de ideeën van de kinderen op het bord voor toekomstig gebruik.

Voorbeelden van vragen om een ​​gesprek op gang te brengen

Wat betekent het om goed voor elkaar te zijn?
Hoe voelt het als iemand aardig tegen je is?
Welke acties kun je ondernemen om goed voor elkaar te zijn?
Hoe kun je anderen helpen en ondersteunen?
Waarom is het belangrijk om aardig tegen elkaar te zijn in de klas of op school?
Wat zijn de voordelen van het hebben van positieve relaties met anderen?

Voorbeelden van mogelijke reacties van kinderen

Luister naar elkaar en toon begrip.
Help anderen wanneer ze hulp nodig hebben.
Samen spelen en delen.
Feliciteer en moedig elkaar aan.
Je mag anderen niet pesten of pijn doen.
Troost elkaar als iemand van streek is.
Wees eerlijk en vertrouw elkaar.
Vergeef elkaar als er een conflict is.

Zorg ervoor dat u een open en ondersteunende sfeer creëert waarin kinderen hun ideeën kunnen delen. Moedig ze aan om voorbeelden uit hun eigen ervaringen te geven om het gesprek levendig en persoonlijk te houden. Schrijf belangrijke inzichten en ideeën op het bord om later in de les naar te verwijzen.

In gesprek met en definities (25 minuten)

In deze activiteit willen we de concepten 'positieve relaties', 'empathie' en 'samenwerking' met kinderen bespreken. Het is belangrijk om deze concepten duidelijk uit te leggen en te laten zien waarom ze belangrijk zijn in het dagelijks leven. Hieronder volgen voorbeelden en uitleg die u tijdens de les kunt gebruiken:

positieve relaties

 • In de klas: Een kind helpt een klasgenoot met zijn werk als hij het moeilijk vindt. Ze werken samen en ondersteunen elkaar.

 • In de klas: Stel je voor dat er een nieuw kind in de klas komt. Een van de kinderen nodigt het nieuwe kind uit om naast hem te komen zitten en helpt hem zich welkom te voelen.

 • Op de speelplaats: Een groep kinderen merkt dat een ander kind alleen is en geen vriendjes lijkt te hebben. Ze besluiten hem uit te nodigen om te spelen en hem bij hun spel te betrekken.

 • Op de speelplaats: Kinderen spelen samen en moedigen elkaar aan, ook als ze niet winnen. Ze waarderen de inspanningen van anderen en hebben plezier.

 • Thuis: De ene broer merkt dat de andere broer van streek is. In plaats van te plagen, geven ze elkaar een knuffel en bieden ze aan om te helpen.

 • Thuis: broers en zussen delen hun speelgoed en spelen samen. Ze tonen respect voor andermans eigendommen en helpen elkaar waar nodig.

Empathie

Definieer empathie als het vermogen om de gevoelens en ervaringen van anderen te begrijpen en jezelf in hun schoenen te verplaatsen. Het gaat om het tonen van mededogen en begrip.

Voorbeelden:

 • Stel dat een klasgenoot boos is dat zijn huisdier is overleden. Als je empathie toont, kun je je voorstellen hoe ze zich voelen en troost bieden.
 • In de klas: Een kind merkt dat een klasgenoot van streek is omdat hij zijn lunch is vergeten. Het kind biedt aan om iets te delen of helpt de klasgenoot iets te eten klaar te maken.
 • In de klas: Een klasgenoot is gevallen en heeft zich bezeerd. Een ander kind benadert hem, troost hem en helpt hem hulp te krijgen.
 • Op de speelplaats: Een kind ziet een ander kind gepest worden en leeft mee met hoe het zich voelt. Het kind grijpt in, biedt steun aan het gepeste kind en praat met de pesters.
 • Thuis: Een kind merkt dat zijn/haar ouder een drukke dag heeft gehad. Het kind maakt zelf zijn kamer schoon of biedt aan om te helpen met het huishouden om de ouders te ontlasten.
 • Thuis: Een kind ziet dat zijn/haar ouder een drukke dag heeft gehad en is moe. Hij biedt aan om een ​​tekening te maken om zijn ouders op te vrolijken.

samenwerking

Leg uit dat samenwerken is samenwerken met anderen om een ​​gemeenschappelijk doel te bereiken. Het gaat om het delen van ideeën, luisteren naar anderen, toezeggingen doen en elkaar steunen.

Voorbeelden:

 • Stel dat de klas wordt gevraagd om in groepjes een project te doen. In een succesvolle samenwerking werken kinderen goed samen, luisteren naar elkaar, verdelen taken en ondersteunen elkaar om het project te voltooien.
 • In de klas: Kinderen werken samen aan een groepsproject. Ze verdelen taken, luisteren naar elkaars ideeën en werken samen aan een creatieve presentatie.
 • In de klas: Kinderen werken in groepjes samen om een ​​presentatie voor te bereiden. Ze delen taken, luisteren naar elkaars ideeën en geven elkaar feedback om tot een geslaagde presentatie te komen.
 • Op de speelplaats: Kinderen spelen een spel waarin ze moeten samenwerken om een ​​doel te bereiken, zoals het bouwen van een hut. Ze verdelen de taken, communiceren goed en helpen elkaar om het doel te bereiken.
 • Op de speelplaats: De kinderen besluiten om samen een groot zandkasteel te bouwen. Ze delen hun schoppen en emmers, helpen elkaar en werken samen om het kasteel te voltooien.
 • Thuis: Kinderen helpen elkaar speelgoed op te ruimen. Ze verdelen de taken, werken samen en lossen de taak sneller op door samen te werken
 • Thuis: de broers besluiten samen een bordspel te spelen. Ze lezen samen de regels, volgen ze op en moedigen elkaar aan tijdens het spel.

Activiteitenkaart (15 minuten)

 • Geef elke leerling een set emotiekaarten met verschillende gezichtsuitdrukkingen. Vraag ze in kleine groepjes situaties te bedenken waarin ze de juiste emotiekaart kunnen kiezen. Laat elke groep een situatie aan de klas presenteren en bespreek hoe empathie en begrip in die situatie kunnen helpen.
  • Maak je eigen emotiesposter met je klas, zieVoorbeeld
  • verschillende emoji's
  • Maak je eigen Emoji Cube-snijplank

Hier zijn enkele voorbeelden van emotiekaarten met verschillende gezichtsuitdrukkingen die je kunt gebruiken bij het lesgeven:

 1. Blij - Een kaart met een lachend gezicht, een brede glimlach en stralende ogen.

 2. Verdrietig: een brief met een gerimpeld gezicht, een gerimpelde mond en tranen in de ogen.

 3. Woede: een kaart met een gerimpeld gezicht, vernauwde wenkbrauwen en grote ogen.

 4. Explosie: Een kaart met een wijd open mond, grote ogen en opgetrokken wenkbrauwen.

 5. Verrast: een kaart met grote ogen, een open mond en opgetrokken wenkbrauwen.

 6. Verward: een kaart met een gerimpeld gezicht, opgetrokken wenkbrauwen en een denkbeeldig vraagteken boven het hoofd.

 7. Verlegen: een kaart met een rood gezicht, neergeslagen ogen en een kleine glimlach.

 8. Trots: Een kaart met een rechtopstaande houding, een brede glimlach en een opgetrokken kin.

 9. Verliefd - een kaart met een lachend gezicht, sprankelende ogen en een roze blos op de wangen.

 10. Saai: een kaart met een open gezicht, een halfopen mond en hangende oogleden.

Groepswerk: coöperatieve puzzel (15 minuten)

 • Verdeel de klas in groepjes en geef elk groepje een kleurplaat. Leg uit dat ze de kleurprent alleen kunnen inkleuren als ze goed samenwerken. Moedig ze aan om te communiceren, taken te verdelen en elkaar te helpen. Bespreek vervolgens hoe jullie hebben samengewerkt en welke uitdagingen jullie tegenkwamen. Kijk hierGratis XXL kleurplaten

Reflectie en conclusie (5 minuten):

 • Sluit de les af met een korte reflectie. Vraag de kinderen om individueel na te denken over hoe ze positieve relaties, empathie en samenwerking kunnen toepassen in hun dagelijks leven. Vraag enkele kinderen om hun gedachten met de klas te delen.

Materiaal:

 • Emotiekaarten met verschillende gezichtsuitdrukkingen.
 • Puzzels voor groepswerk

Opmerking: Pas de duur van elke activiteit aan volgens de behoeften en het tempo van de klas. Zorg ervoor dat de les interactief is en ruimte biedt voor discussie en participatie van kinderen.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Nicola Considine CPA

Last Updated: 18/06/2023

Views: 6687

Rating: 4.9 / 5 (49 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Nicola Considine CPA

Birthday: 1993-02-26

Address: 3809 Clinton Inlet, East Aleisha, UT 46318-2392

Phone: +2681424145499

Job: Government Technician

Hobby: Calligraphy, Lego building, Worldbuilding, Shooting, Bird watching, Shopping, Cooking

Introduction: My name is Nicola Considine CPA, I am a determined, witty, powerful, brainy, open, smiling, proud person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.